1ME119 - IKT och lärande, fördjupning 

1ME119 IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg, fördjupning - 7,5 hp

Tonvikten i kursen ligger på fördjupade jämförelser och analyser av olika system för bland annat kollaborativt lärande och administration - utifrån studier av litteratur och forskningen på området - samt på fördjupade kunskaper om hur moderna digitala verktyg kan användas i den egna undervisningen.

Under kursen skall studenten inventera och utvärdera behovet av vidareutbildning och andra investeringar för att utveckla arbetsplatsens arbete med digitala verktyg och undervisningsmetoder, med hänsyn tagen till styrdokument, relevant forskning och aktuella rapporter.

Studenterna utbyter under kursens gång erfarenheter, genomför diskussionsuppgifter, dokumenterar och ger feedback på varandras arbete med hjälp av verktyg för kommunikation och dokumentation via nätet, verktyg som även studenten förväntas behärska.

Mer information på Linnéuniversitetets webbplats här