[Informella diskussionsuppgifter dyker upp under kursens gång på Google+. Håll ögonen öppna här om du vill delta]

Uppgift 2a - deadline 20130210

Denna uppgift gäller för dig som inte redan gjort en Google site att användas som portfolio inom kursen 1ME108.

PS. Att återanvända material är förstås fullt tillåtet, men vi vill ändå att ni som BARA går 109 gör en ny site.

GOOGLE SITES

Siten kommer att fungera som en plattform för att publicera dina kommande uppgiftslösningar under kursens gång. Därför är det viktigt att den är strukturerad så att man lätt kommer åt dina lösningar. Syftet med denna uppgift är att du skall kunna använda denna metod och detta verktyg med dina elever (för att göra portfolios eller kurssidor) och / eller kommunikation med föräldrar och kollegor.

Skapa följande i din portfolio:

 • En sida för varje kommande uppgift. Döp sidorna “Uppgift 3”, “Uppgift 4”, osv. (3-8)

 • En länk till en blogg. (Förslagsvis Blogger)

 • En sida som beskriver dig själv, dina erfarenheter av IKT inom undervisningen, samt förväntningar och tankar kring kursen.

 • En sida med förberedelse för en länksamling

I övrigt ska din portfolio någonstans på sidan innehålla:

 • Publicera minst en bild (fundera över skillnaden på att lägga upp en bild vs länka in en bild)
 • Bädda in (embed) minst en video, förslagsvis från Youtube
 • En klickbar länk till en annan webbplats
 • Ett RSS-flöde som hämtar information från någon sida
 • Ett inbäddat schema, exempelvis från Google Calendar

Den blogg du har länkat till på din Site skall du även använda för att reflektera på

under kursens gång. Dina reflektioner kommer att bedömas i slutet av 

kursen. Vilka frågeställningar dyker upp? Vad har du lärt dig?

Kulturskolan i Södertälje har ett bra exempel på en informationssida gjord i Google Sites.

Uppgift 2b - deadline 20130217

Skriv ett paper (900  - 1200 ord) om tekniker för kollaborativt lärande. Inkludera även en kortare forskningsöversikt över olika pedagogiska arbetssätt och metoder för kollaborativt lärande eller samarbete. Koppla till litteraturen (och övriga källor av relevans) och ge exempel på användning ur utbildningsperspektiv och kommentera dessa utifrån aspekter såsom vetenskaplighet, ekonomi, och koppling till styrdokument.

Gör en jämförelse mellan de olika systemen du stött på inklusive Google sites/docs. Ur en skolas eller annan läroinstans synvinkel, vilka är för- och nackdelar med de olika systemen?

Skriv din redovisning i form av ett Google-document (namnge alla dina uppgiftsdokument enligt följande: U2 1ME109 Förnamn Efternamn) som du länkar till, och bäddar in i din google-site. Gör dokumentet öppet för alla att läsa [edit: Skall vara redigera, inte läsa, 5 april 2013], eller åtminstone så att alla med länken kan läsa och kommentera. Du har även (som alltid) möjligheten att specifikt dela med en eller flera kurskamrater så att dessa kan kommentera och ge feedback på ditt arbete. Dela även ditt dokument med mattias.davidsson@lnu.se, karl.johan.rosqvist@lnu.se samt david.johansson@lnu.se med rätt att (åtminstone) kommentera i ditt dokument.

Referera enligt Harvardystemet.

Uppgift 3 - deadline 20130303

Ta kontakt med en förskola/skola* som du kan få besöka. Undersök hur IT används på förskolan/skolan. Undersök och dokumentera deras metoder och arbetssätt. Vad har förskolan/skolan för IT-strategi? Om det saknas en sådan, vad är anledningen (finns det planer på en strategi?), och vad skulle man trots allt vilja/kunna använda IT till i undervisningen? Diskutera med skolledning, pedagogisk personal och eventuellt utbildnings- och omsorgsförvaltning. Jämför med din egen arbetsplats**.
Redovisa och dela enligt beskrivning i uppgift 2.
Ditt paper ska vara mellan två och tre sidor (1200-1800 ord). Referera enligt Harvardsystemet. 

*Eller motsvarande institution där utbildning är en viktig del av verksamheten.

** Vilket innebär att du inte bör studera din egen skola.


Uppgift 4 - deadline 20130324 + 20130407 

Del A  - Reflekterande presentation 

Utveckla dina tankar från uppgift 2 och 3, ta vara på den eventuella feedback du fått, och gör en presentation i ett nätbaserat presentationsverktyg som du sedan dokumenterar och publicerar i form av en presentation med hjälp av något nätbaserat verktyg. Man skall kunna "titta" igenom presentationen på ungefär 10 minuter. Du lägger sedan en länk till presentationen på din site. Deadline för denna del är den 24 mars. 

Del 2 - Peer review och Hangout-diskussion

Titta igenom varandras (inom peer-gruppen) redovisningar. Kommentera (om möjligt) direkt i presentationen. Skriv ned någon diskussionsfråga kring respektive presentation. Organisera sedan en Google+ Hangout* (on air) med din peer-grupp där ni diskuterar era redovisningar och de frågor som kommit upp. Hangouten skall vara "on air" dvs den kommer att spelas in automatiskt och läggas till organisatörens youtube-kanal. Länken till denna film lägger sedan alla till på sin google site. Deadline för denna del är den 7 april.

Krav på presentation 
5-10 (absolut max) minuter 
inkludera något annat än bara bild och text.

*Om ni vill får ni bjuda in oss lärare.

Uppgift 5 deadline - 20130428

Ögna igenom följande: "Teachers Dashboard" samt "Jävla skitsystem".  

1. (600-900 ord) Analysera de administrativa system som finns på din arbetsplats, exempelvis gällande; elevernas IUP’er, närvarokontroll, kommunikation med föräldrar, betygshantering etc. Vilka är svagheterna? Vilka är styrkorna? Hur passar de olika (om ni har olika) systemen ihop med varandra? Vi vill att du speciellt analyserar utifrån ett “planering/flow” eller “Getting Things Done”-perspektiv. Vad tycker kollegorna och skolledning?

2. (600-900 ord) Inventera utifrån detta vilka verktyg som redan finns tillgängliga, och fundera även över vilka möjligheter som borde finnas i liknande system - vad är det som saknas? Hänvisa även till litteratur/forskning du stöter på (Harvard).

3. (600-1200 ord) Föreslå förbättringar till nuvarande system och skriv även ett stycke där du kommer med egna förslag till förbättringar av de nu existerande systemen - här får du möjlighet att tänka fritt och kreativt. Är dina tankar möjliga att förverkliga? Har du förslag på hur?

Dela som vanligt med dina lärare och även gärna med dina peers.

Uppgift 6 deadline - 20130526

Denna uppgift syftar framförallt till att visa på följande kursmål:

 • förstå vad modern teknologi kan ge för möjligheter i lärande, såväl program som utrustning, (inklusive handhållna apparater)

 • kunna skriva välgrundade ansökningar om angelägna utvecklingsprojekt (och forskningsprojekt)

 • kunna följa utvecklingen på detta område, särskilt forskningsanknytningen

 • förstå fältet där pedagogik och teknik samverkar för att förbättra undervisningssituationen

Uppgiften skall ses som (ytterligare) en utvidgning av U6 i 1ME108. Tanken är att ni utifrån det ni planerar/planerat för i U6, hur det fungerar, och vilka erfarenheter ni drar, skall göra ett förslag till utvidgning och förbättring av den verksamhet ni planerat och genomfört, alternativt att sätta förändringen i ett större perspektiv och lyfta generella behov av förändring/förbättring på arbetsplatsen.  

Huvudfrågan blir:

 • Hur kan momentet förbättras och fördjupa elevernas lärande med hjälp av IKT?

alternativt:

 • Vilka behov av och möjligheter till förändring och förbättring av undervisningen med hjälp av IKT finns?

Underfrågor till denna blir naturligt följande:

 • Vilken teknik behöver köpas in och hur kan det realiseras?

 • Hur passar de önskade inköpen in i övriga planer och strategier på arbetsplatsen?

 • Vilken förändring i pedagogik innebär detta?

 • Vilka behov av fortbildning innebär detta?

Baserat på erfarenheterna och utvärderingen av U6 (och hela kurs 108+109) skall ni skriva en utvecklingsplan och på den basera en ansökan, utifrån hur en sådan normalt skrivs för utvecklingsprojekt på din arbetsplats. Det uttalade målet skall vara att genomföra utvecklingsprojektet, naturligtvis utanför tidsramen för kursen.

Redovisning av uppgiften

Uppgiften skall redovisas via ett delad dokument med mellan 1800-3000 ord + ansökan i bilaga, senast den 26e maj. Vi rekommenderar dock starkt att ni, tillsammans med era kurskollegor (peers) startar i god tid och ger feedback på varandras tankar, ger förslag på hur man kommer förbi olika formella problem etc. Det bör finnas en klar forskningskoppling och gärna hänvisning till beprövad erfarenhet för de föreslagna aktiviteterna och inköpen.

Moment i redovisningen

Forskningsöversikt över området relaterat till föreslagna förändringar

Utvecklingsplan, inklusive tidsplanering

Beskrivning av hur förslagen kommer att förbättra undervisningen

Inköpsförslag och översiktlig budget

Formell ansökan, gärna inskickad (i bilaga)

SWOT-analys (eller motsvarande)

Avslutande diskussion och värdering av projektets potential för att lyckas

Bedömning (IG/G/VG)

Bedömning på denna uppgift kommer att ske med motsvarande kriterier som i U6 i 1ME108. Specifikt så kommer vi (även) att titta på hur pass konkreta planerna är. Hur pass “färdig” ansökan kan sägas vara, och en ärlig återgivning av hur pass realistisk, eller nära i tid projektets genomförande kan tänkas vara, vilka problem och hinder som återstår att lösas etc. Naturligtvis kommer även själva tankarna bakom projektet att bedömas och motiveringarna till de val som gör under arbetets gång kommer att tas i beaktande, samt den feedback som ni ger era peers.

Uppgift 7 deadline - 20130609 - Uvärdering - se utvärderingsuppgiften i 1ME108